136.53 ron. 109.17 ron.
136.53 ron. 109.17 ron.
158.41 ron. 117.37 ron.
191.25 ron. 117.37 ron.
218.61 ron. 95.49 ron.
54.45 ron. 13.68 ron.
128.32 ron. 95.49 ron.